Ancient Pharao
thalas.gif
HP
????
EXP
3930
Loot
pharaoh_sword.gif, piggy_bank.gif, gold_coin.gif
Występowanie
Politechlandia, Wieszakowo, Edronium, Soraya