Elf Scout
elf_scout.gif
HP
160
EXP
0
Loot
gold_coin.gif, grapes.gif, arrow.gif, poison_arrow.gif, bow.gif, sandals.gif
Występowanie
Politechlandia