Hyaena
hyaena.gif
HP
60
EXP
20
Loot
meat.gif, ham.gif
Występowanie
Politechlandia