Necromancer
necromancer.gif
HP
580
EXP
0
Loot
gold_coin.gif, poison_arrow.gif, mystic_turban.gif, skull_staff.gif, boots_of_haste.gif
Występowanie
Politechlandia, Edronium, Soraya, Thais